જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

આગળના ભાગો ખોલો

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

ઓપન ફ્રન્ટ વિભાગો (4 અને 2 વર્ષ)

દરેક વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યને દિશામાન કરવા માટે ખુલ્લા વિભાગોની પસંદગી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ માર્ગદર્શિકામાં, 4-વર્ષના ખુલ્લા કાર્યક્રમો વિશે માહિતી આપતી વખતે, હું 2-વર્ષના ખુલ્લા કાર્યક્રમો વિશેના મહત્વપૂર્ણ વિકાસની યાદી પણ આપું છું. ...