જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

શ્રેષ્ઠ કફનાશક

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

શ્રેષ્ઠ કફની દવાના નામ

તમે શ્રેષ્ઠ કફનાશક દવા વડે કફથી છુટકારો મેળવી શકો છો. શ્વસનતંત્ર હવામાં રહેલા ઓક્સિજનને ફેફસાના વેસિકલ્સ દ્વારા લોહીના પ્રવાહમાં જવા દે છે. લોહીના પ્રવાહમાં ઓક્સિજન, કોષો...